Takie ogłoszenie nie istnieje. Poniżej znajduje się losowo wybrane ogłoszenie:

Ogłoszenie zamieszczone 28.08.2020, w kategorii Ogłoszenia drobne

Biuro Syndyka sprzeda przedsiębiorstwo

Syndyk masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na nabycie z wolnej ręki przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:
- środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
- dokumentacji podlegającej archiwizacji;
- roszczeń objętych postępowaniami z powództwa ENEVA TELECOM sp. z o.o. przeciwko spółkom z grupy ENERGA-OPERATOR, tj. przeciwko ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w sprawie o sygnaturze akt XX GC 717/18 oraz przeciwko ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygnaturze akt XVI GC 2512/18;
- wierzytelności przysługującej wobec Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, KRS 0000028860, szczegółowo opisanej przez biegłego sądowego dr. inż. Witolda Kornackiego w „Opinii dotyczącej opisu i oszacowania przedsiębiorstwa ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie”, według stanu na dzień 25 lutego 2019 r., w tabeli nr 11, pod poz. 2.
Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego wraz z aneksem jest udostępniony do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 123/20 (poprzednia sygn. akt XIX GUp 462/19), w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
Cena wywoławcza: 55.000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.000, 00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.: 49 1090 1753 0000 0001 3649 4992 dla ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa. W tytule przelewu musi być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wyżej wymieniony rachunek bankowy masy upadłości - pod rygorem niedopuszczenia oferenta do konkursu ofert - winien być uznany kwotą wadium nie później niż w ostatnim dniu składania ofert, czyli najpóźniej do dnia 28 września 2020 r., przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 28 września 2020 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 30 września 2020 r., godz. 14:00, w biurze Syndyka masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Pełna treść regulaminu konkursu ofert zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, jak również dostępna jest w biurze Syndyka masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

lokalizacja: Warszawa
e-mail: biuro@netinterpress.pl
telefon: 226394555
www: http://syndycy.com.pl

Ogłoszenie przeczytano 402 razy. Data wygaśnięcia: 27.09.2020 (przedluż czas emisji)

© Copyright MojaGazeta.net, All Rights Reserved
Layout: © RevolWEB, Code: © IntegraDesign

mojagazeta.net