Ogłoszenie zamieszczone 21.05.2020, w kategorii Nieruchomości

III przetarg ustny na sprzedaż działki pod zabudowe przemysłowo-usługową

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kolno
z trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę przemysłowo usługową

Uzasadnienie przetargu nieograniczonego.
Do przetargu nieograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które spełnią następujące warunki:

• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Składowa powiat kolneński woj. podlaskie
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1346/6 o pow. 5450 m2, 1346/8 o pow. 4701 m2 o łącznej powierzchni 10151 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Opis nieruchomości.
Nieruchomość posiada przyłącze wodociągowe i kanalizację sanitarną w drodze znajduje się sieć miejska c.o.
Komunikacja: droga gminna asfaltowa.
Nieruchomość nie jest obciążona i jest wolna od zobowiązań.
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
działki nr geod. 1346/6, 1346/8 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
- 7P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
5. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 270 000, - zł słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 2 700, - zł
6. Wadium: wartość wadium 27 000, - zł, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych.
7. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 8341 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży.
8. Informacje dodatkowe:
I przetarg – 9 stycznia 2020 r.
II przetarg - 27 marca 2020 r.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

4. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:
- w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00
5. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 w terminie do dnia
- 19 czerwca 2020 r.
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
6. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel. 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 – 15 30.
7. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres: www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

lokalizacja: Kolno
e-mail: biuro@netinterpress.pl
telefon: 862789438
www: http://www.bip.um.kolno.wro...

Ogłoszenie przeczytano 280 razy. Data wygaśnięcia: 20.06.2020

© Copyright MojaGazeta.net, All Rights Reserved
Layout: © RevolWEB, Code: © IntegraDesign

mojagazeta.net